Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden door New Clay Art by Marie Pacolet, Rue du Bailly 6, 4360 Oreye, verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop/dienst en voor direct marketing (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen aan info@marie-christine-pacolet.be

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van New Clay Art by Marie Pacolet

BE0631.604.216

Contactgegevens:

Rue du Bailly 6

4360 Oreye

Tel: 0471/636677

Mail : info@marie-christine-pacolet.be

​Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

​De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Marie Pacolet of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

​De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Marie Pacolet levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Marie Pacolet de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Marie Pacolet kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u Marie Pacolet contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Marie Pacolet geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Marie Pacolet kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Marie Pacolet verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

​Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Privacy beleid

​Marie Pacolet hecht belang aan uw privacy.

Marie Pacolet respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Marie Pacolet verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan Marie Pacolet hebt doorgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voornaam, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en BTW nummer.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: verzenden van nieuwsbrieven, opmaken van facturen en bevestiging van inschrijving.

Marie Pacolet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Marie Pacolet gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Marie Pacolet.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Cookiebeleid

​Marie Pacolet kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Politique de confidentialité

Vos données personnelles sont traitées par New Clay Art by Marie Pacolet, Rue du Bailly 6, 4360 Oreye, pour la gestion de la clientèle sur la base de la relation contractuelle résultant de votre commande/achat/service et pour le marketing direct (pour vous proposer de nouveaux produits ou services) sur la base de notre intérêt légitime à faire des affaires.

Si vous ne souhaitez pas que nous traitions vos données à des fins de marketing direct, il vous suffit de nous en informer à l'adresse info@marie-christine-pacolet.be.

À cette adresse, vous pouvez également toujours demander quelles données nous traitons à votre sujet et les corriger ou les faire supprimer, ou demander leur transfert. Si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont nous traitons vos données, vous pouvez contacter la Commission de la protection de la vie privée (rue du Printing Press 35, 1000 Bruxelles).

Conditions générales d'utilisation

Ce site est la propriété de New Clay Art by Marie Pacolet

BE0631.604.216

Coordonnées de contact :

Rue du Bailly 6

4360 Oreye

Tél : 0471/636677

Mail : info@marie-christine-pacolet.be

En accédant au site et en l'utilisant, vous acceptez expressément les conditions suivantes :

Droits de propriété intellectuelle

Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou d'entreprises, textes, images, etc. sont protégés par des droits intellectuels et appartiennent à Marie Pacolet ou à des tiers autorisés.

Limitation de la responsabilité

Les informations figurant sur le site web sont de nature générale. Elles ne sont pas adaptées à des circonstances personnelles ou spécifiques et ne peuvent donc pas être considérées comme des conseils personnels, professionnels ou juridiques à l'intention de l'utilisateur.

Marie Pacolet met tout en œuvre pour que les informations mises à disposition soient complètes, correctes, précises et actualisées. Malgré ces efforts, des inexactitudes peuvent survenir dans les informations mises à disposition. Si les informations fournies contiennent des inexactitudes ou si certaines informations sur ou via le site sont indisponibles, Marie Pacolet s'efforcera d'y remédier dans les plus brefs délais.

Marie Pacolet ne peut être tenue responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations de ce site. Si vous constatez des inexactitudes dans les informations fournies sur ce site, veuillez contacter Marie Pacolet.

Le contenu du site (y compris les liens) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment sans annonce ni notification. Marie Pacolet ne donne aucune garantie quant au bon fonctionnement du site web et ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un dysfonctionnement ou d'une (in)disponibilité temporaire du site web ou de toute forme de dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l'accès ou de l'utilisation du site web.

Marie Pacolet ne peut en aucun cas être tenue responsable à l'égard de quiconque, directement ou indirectement, d'une manière particulière ou autre, des dommages dus à l'utilisation de ce site ou de tout autre, notamment du fait de liens ou d'hyperliens, en ce compris, sans limitation, toutes les pertes, interruptions de travail, dommages aux programmes ou autres données sur le système informatique, l'équipement, les logiciels ou autres de l'utilisateur.

Le site web peut contenir des hyperliens vers des sites web ou des pages de tiers, ou y faire référence indirectement. La mise en place de liens vers ces sites ou pages n'implique en aucun cas une approbation implicite de leur contenu.

Marie Pacolet déclare expressément qu'elle n'a aucun contrôle sur le contenu ou les autres caractéristiques de ces sites web et ne peut en aucun cas être tenue responsable de leur contenu ou de leurs caractéristiques ou de toute autre forme de dommage résultant de leur utilisation.

Droit applicable et tribunaux compétents

Le droit belge s'applique à ce site.

Politique de protection de la vie privée

Marie Pacolet attache de l'importance à votre vie privée.

Marie Pacolet respecte la législation applicable en matière de protection de la vie privée dans le cadre du traitement des données à caractère personnel.

Marie Pacolet traite des données à caractère personnel lorsque vous utilisez les services ou parce que vous avez vous-même transmis ces données à Marie Pacolet.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons : prénom, nom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone et numéro de TVA.

Les données personnelles que vous communiquez seront utilisées pour les finalités suivantes : envoi de bulletins d'information, établissement de factures et confirmation de l'inscription.

Marie Pacolet ne conservera pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels les données ont été collectées.

Vous disposez d'un droit légal de consultation et éventuellement de rectification de vos données personnelles. Sous réserve d'une preuve d'identité (copie de la carte d'identité), vous pouvez obtenir gratuitement la communication écrite de vos données personnelles par le biais d'une demande écrite, datée et signée adressée à Marie Pacolet. Le cas échéant, vous pouvez également demander la rectification des données incorrectes, incomplètes ou non pertinentes.

Vous pouvez vous opposer gratuitement à l'utilisation de vos données à des fins de marketing direct. Pour ce faire, vous pouvez toujours contacter Marie Pacolet.

Vos données personnelles ne seront pas transmises à des tiers.

Politique en matière de cookies

Marie Pacolet peut collecter des données anonymes ou agrégées de nature non personnelle, telles que le type de navigateur ou l'adresse IP, le programme d'exploitation que vous utilisez ou le nom de domaine du site web par lequel vous êtes arrivé sur le site web ou par lequel vous l'avez quitté. Cela nous permet d'optimiser en permanence le site web pour les utilisateurs.

Lors d'une visite sur le site, des "cookies" peuvent être placés sur le disque dur de votre ordinateur. Un cookie est un fichier texte qui est placé par le serveur d'un site web dans le navigateur de votre ordinateur ou sur votre appareil mobile lorsque vous consultez un site web. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour identifier des personnes ; un cookie ne peut identifier qu'une machine.

Vous pouvez configurer votre navigateur Internet de manière à ce qu'il n'accepte pas les cookies, qu'il vous avertisse lorsqu'un cookie est installé ou qu'il supprime ensuite les cookies de votre disque dur. Vous pouvez le faire dans les paramètres de votre navigateur (via la fonction d'aide). Veuillez noter que certains éléments graphiques peuvent ne pas apparaître correctement ou que vous ne pourrez pas utiliser certaines applications.

En utilisant notre site web, vous acceptez que nous utilisions des cookies.